DUO

Wat doet DUO?


DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.


De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. En in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten en GGD-en bij uitvoeringstaken op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzalen.


Wilt u meer weten over deze raamovereenkomst of de DUO ICT aanvragen ontvangen?

Klik dan hier

Contact